портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту змін до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік

Опубліковано 06 травня 2020 року, 09:26 , Департамент економіки облдержадміністрації

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Департамент eкономіки Донецької обласної державної адміністрації (далі - департамент).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, із запропонованими до неї змінами  (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу Донецької області.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Донецької області.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

  • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385;
  • Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733;
  • Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;
  • Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р;
  • Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498;
  • Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90.

Стратегічні цілі Програми:

1.  Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення.

2.  Підвищення спроможності місцевого самоврядування.

3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань внутрішньо переміщених осіб.

4. Розбудова безпечного суспільства.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік та запропоновані до неї зміни охоплюють усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

Запропоновані зміни до Програми передбачають реалізацію заходів та проєктів, спрямованих на усунення та пом’якшення дії чинників, шкідливих для навколишнього природного середовища та здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки, відтворення та підтримання у належному стані природних ресурсів області.

 Головними екологічними проблемами, що мають відношення до Програми є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної  інфраструктури (зливова каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення), розвиток системи поводження з твердими побутовими и промисловими відходами, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Серед основних заходів, що мають безпосередній вплив на навколишнє середовище  проєкту Програми, можна виділити:

- будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд;

- укріплення берегів та розчищення русел річок;

- заходи щодо відновлення та підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок;

- наукові дослідження щодо можливості утилізації відходів добування та збагачення вугілля (породи гірської);

- будівництво сміттєперевантажувальних станцій та сміттєсортувальних комплексів;

- розроблення схем санітарної очистки населених пунктів;

- придбання обладнання для збору твердих побутових відходів, а саме контейнерів,  в тому числі, для роздільного збору сміття;

- будівництво контейнерних майданчиків для ТПВ;

- придбання машин для збору  побутових відходів;

- будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів;

- рекультивація полігону;

- рекультивація порушених земель;

- збереження та охорона природних територій, з можливістю часткового використання в цілях рекреації і туризму, що передбачає найбільший рівень збереження природного стану наявних біоценозів.

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми (зі змінами) може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності об’єктів забруднювачів атмосферного повітря, що пропонується відповідно до Програми на:

території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення територій на яких заплановано реалізація заходів і проєктів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проект Програми не буде затверджено

Зважаючи комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто наступну альтернативу:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.6.  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи та проєкти Програми та  прогноз потенційного впливу їх на стан довкілля та здоров’я населення.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку  у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають  з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. 

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»: 

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: 

відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік враховуватиме вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля Донецької області, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо зміни до Програми не будуть затверджені;

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Програми, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Програми, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час її підготовки;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків виконання заходів та проєктів Програми;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка;

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання заходів та проєктів Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік, із запропонованими до неї змінами подаються до департаменту економіки Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Оніка Світлана Вячеславівна

Контактні дані: (06264)22075.

Зауваження та пропозиції подаються на електронну адресу 00277@dn.gov.ua з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО».

Строк подання зауважень і пропозицій: становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до Програми, тобто
до 20 травня 2020 року (включно).

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.