портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506
Гаряча лінія
 • A-
  A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік

Опубліковано 22 листопада 2021 року, 16:37 , Департамент економіки облдержадміністрації

1. Інформація про замовника: 

Департамент eкономіки Донецької обласної державної адміністрації (далі - департамент). вул. Богдана Хмельницького,6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313, код ЄДРПОУ 02741427

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, із запропонованими до неї змінами (далі - Програма) є документом державного планування регіонального рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу Донецької області.

Програму розроблено з урахуванням програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

 • Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;
 • Державна Стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695;
 • Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року та План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20.

Головною метою Програми визначено забезпечення розвитку регіону шляхом створення необхідних умов для структурних зрушень в економіці, ефективного використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, підвищення зайнятості населення, формування позитивного іміджу області, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення.

 • Стратегічні цілі Програми:
 • 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка.
 • 2. Якість життя та людський розвиток.
 • 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів.
 • 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування.

 • Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

Враховуючи викладене, з метою посилення позитивного впливу на розвиток сфери охорони здоров’я, культури і туризму, освіти, соціального захисту, спорту, житлового господарства та комунальної інфраструктури, дорожньо-транспортного комплексу, інвестиційної діяльності, підтримки внутрішньо переміщених осіб, цивільного захисту, охорони навколишнього середовища розвитку міст, районів та територіальних громад області виникла необхідність внесення змін до Програми.

Зміни, що вносяться до Програми, передбачають:

 • уточнення сум, виконавців та джерел фінансування заходів і проєктів;
 • внесення додаткових заходів та проєктів (додаються).

3Інформація про те, якою мірою зміни до документа державного планування визначають умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Запропоновані зміни до Програми охоплюють такі види господарської діяльності: охорона здоров’я, культура і туризм, освіта, спорт, соціальний захист, житлове господарство та комунальна інфраструктура, дорожньо-транспортний комплекс, агропромисловий комплекс, цивільний захист, інвестиційна діяльність, підтримка внутрішньо переміщених осіб, охорона навколишнього середовища, розвиток міст, районів та територіальних громад області.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті.

Даний документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

ні


Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності;

місця провадження (розташування);

умов здійснення діяльності;

виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

ні


Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

ні


4 Ймовірні наслідки:

для довкілля, у тому числі для здоров'я населення 

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

Реалізація запропонованих змін до Програми не несе ймовірних наслідків для таких складових навколишнього природного середовища як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

для територій з природоохоронним статусом:

Ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно змін до Програми, на території з природоохоронним статусом (об'єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі) відсутні.

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Зважаючи на географічне положення територій, на яких запланована реалізація заходів і проєктів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни до документа державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень змін до Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані зміни до Програми не затверджуються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є зміни до Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Запропоновані зміни до Програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків для стану довкілля та здоров’я населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів і проєктів

Не передбачається.

Необхідність перегляду або внесення змін до заходів і проєктів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Не передбачається

8 Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має враховувати вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Але, з огляду на незначні зміни до документа державного планування, пропонується не здійснювати стратегічну екологічну оцінку до зазначених змін.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до змін до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік подаються до департаменту економіки Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Оніка Світлана Вячеславівна.

Контактні дані: (06264) 2-20-75.

Зауваження та пропозиції подаються на електронну адресу: 00277@dn.gov.ua з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО».

Строк подання зауважень і пропозицій: становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми, тобто до 06 грудня 2021 року (включно).

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються.


Начальник відділу економічного

та соціального розвитку управління

зведеного аналізу та стратегічного

розвитку департаменту економіки
облдержадміністрації   Ганна ЗЕЛЕНЯК