портал в режимі тестування та наповнення
0-800-507-506, 0954633565
Гаряча лінія
  • A-
    A+
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік

Опубліковано 13 квітня 2023 року, 22:53 , Департамент економіки облдержадміністрації

1. Інформація про замовника: 

Департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації (далі – департамент), вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313, код ЄДРПОУ 02741427.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік (далі – Програма), із запропонованими до неї змінами, є документом державного планування регіонального рівня, який визначає сукупність взаємоузгоджених завдань і заходів, що будуть реалізуватися місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, щодо вирішення нагальних проблем та досягнення стратегічних цілей розвитку регіону в 2023 році.

Програму розроблено з урахуванням програмних документів, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

Державна Стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695;

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної Стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 497-р;

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року та План заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2020 року № 147/5-20.

Головною метою Програми визначено забезпечення розвитку економіки регіону і територіальних громад, ефективне використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, формування позитивного іміджу області, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг; підвищення добробуту та стимулювання гармонійного розвитку населення, підвищення спроможності регіону попереджувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій, а також запровадження елементів повоєнного відновлення.

  • Стратегічні цілі Програми:
  • 1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка.
  • 2. Якість життя та людський розвиток.
  • 3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів.
  • 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування.
  • Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.
  • Враховуючи викладене, з метою посилення позитивного впливу на розвиток міст, районів та територіальних громад області; інвестиційну діяльність та розвиток інфраструктури; захист прав і свобод громадян та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій; охорону навколишнього природного середовища виникла необхідність внесення змін до Програми.

Зміни, що вносяться до Програми, передбачають:

уточнення сум, виконавців та джерел фінансування заходів і проєктів;

внесення додаткових заходів (додаються).

3. Інформація про те, якою мірою зміни до документа державного планування визначають умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Запропоновані зміни до Програми охоплюють такі види господарської діяльності: розвиток міст, районів та територіальних громад області; інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури; захист прав і свобод громадян та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій; охорона навколишнього природного середовища.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті.

Даний документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

ні


Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності;

місця провадження (розташування);

умов здійснення діяльності;

виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

ні


Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

ні


 4. Ймовірні наслідки:

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення 

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.

Реалізація запропонованих змін до Програми не несе ймовірних наслідків для таких складових навколишнього природного середовища як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

для територій з природоохоронним статусом:

Ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до змін до Програми, на території з природоохоронним статусом (об’єктів природно-заповідного фонду, екологічної мережі, Смарагдової мережі) відсутні.

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення територій, на яких запланована реалізація заходів і проєктів Програми, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5 Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни до документа державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень змін до Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів соціальної, рекреаційної та комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому дані зміни до Програми не затверджуються.

6 Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є зміни до Програми та їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Запропоновані зміни до Програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків для стану довкілля та здоров’я населення.

7 Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування 

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів і проєктів

Не передбачається.

Необхідність перегляду або внесення змін до заходів і проєктів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Не передбачається

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має враховувати вимоги статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Але, з огляду на незначні зміни до документа державного планування, пропонується не здійснювати стратегічну екологічну оцінку до зазначених змін.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до змін до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік подаються до департаменту економіки Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Світлана ОНІКА

Контактні дані: 0505891715.

Зауваження та пропозиції подаються на електронну адресу: [email protected]
з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО».

Строк подання зауважень і пропозицій: становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми, тобто до 27 квітня 2023 року (включно).

Пропозиції і зауваження, що подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Директор департаменту економіки

облдержадміністрації


Геннадій МАР’ЯНЕНКО